Landbruksdirektoratet iverksetter landbruks- og handelspolitikken på landbruksområdet. Vårt samfunnsoppdrag er å drive samordnet, helhetlig og effektiv forvaltning av økonomiske og juridiske virkemidler rettet mot jordbruk, reindrift, skogbruk, matindustri og handel. Vi er støtte- og utredningsorgan for Landbruks- og matdepartementet og sekretariat for en rekke styrer, råd og utvalg. Dette betyr at vi må ha god kunnskap om de landbruksbaserte verdikjedene, utviklingstrekk i ressursgrunnlaget og handelspolitiske avtaler. Vi er ca 220 ansatte. Våre avdelinger er plassert i Alta og Oslo, og med kontorer i Karasjok, Kautokeino og Målselv. For mer informasjon se www.landbruksdirektoratet.no.  

Controller virksomhetsstyring

Seksjon for styring og økonomi har nå ledig stilling som controller. Seksjonen er delt inn i et økonomiteam med ansvar for regnskap og lønn, og et virksomhetsteam med ansvar for virksomhetsstyring, herunder budsjettprosess, rapportering og internkontroll. Seksjonen har for tiden tolv medarbeidere. Du vil inngå som en del av virksomhetsteamet og vil rapportere til seksjonsleder. Vi kan tilby en interessant stilling for deg som vil utvikle deg innen økonomistyring i staten med oppgaver som dekker hele spekteret.. Som Controller vil du bistå direktoratet og dets fagavdelinger innen områdene nedenfor::

Publisert: 04.09.2017
Søknadsfrist: 24.09.2017
 
Stillingsbrøk: Ikke spesifisert
Stillingstype: Fast
Antall stillinger: 1
Ref. nr: 3556851360
 
Arbeidssted: Stortingsgaten 28
0161 Oslo

Spørsmål til stillingen?

Ole Jan Rimstad, Rådgiver i Prime People
99 59 30 14

Arbeidsoppgaver

 • Budsjettarbeid- og oppfølging.
 • Prognosearbeid.
 • Regnskapsoppfølging og rapportering.
 • Effektivisering og gevinstrealisering.<br><br>I tillegg skal du:
 • Bidra til å utvikle nøkkeltall og annen økonomisk informasjon.
 • Utforme og oppdatere maler, verktøy og veiledere til bruk i planlegging og oppfølging av budsjett og regnskap.
 • Delta i virksomhetsstyringsteam.
 • Utføre øvrige controller-oppgaver knyttet til tilskuddsforvaltningen i direktoratet og andre ad-hoc oppgaver (analyser, prosjektdeltakelse/ledelse).

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på masternivå.
 • Ønskelig at du har noen års relevant erfaring fra oppgaveområdene, men nytdannede med gode studieresultat vil også bli vurdert.
 • God forståelse for økonomistyring og controlling.
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne.

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Egenskaper

 • Har gode samarbeidsegenskaper.
 • Er nøyaktig.
 • Er strukturert og analytisk.
 • Er selvstendig og initiativrik.<br><br>Personlig egnethet vil bli tillagt vekt. Det er viktig at du kan identifisere deg med våre verdier pålitelig, åpen og engasjert og vil bidra til at direktoratet strekker seg etter disse verdiene.

Vi tilbyr

 • Faglig utvikling gjennom teamarbeid i et miljø preget av høy kompetanse.
 • Stor kontaktflate og utstrakt samarbeid internt i direktoratet.
 • Sentral beliggenhet i Oslo.
 • God kantineordning med økologisk profil.
 • Bedriftsidrettslag og gode ordninger for trening.
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk.
 • Gode arbeidstidsordninger (fleksibel arbeidstid, sommertid, betalt overtid). Medlemskap i Statens Pensjonskasse som blant annet gir mulighet for boliglån.
 • Fast stilling som rådgiver i lønnsspenn fra kr. 460 000,- til kr. 580 000,-. Nyutdannede vil bli innplassert som førstekonsulent i lønnsspenn fra kr. 450 000,- til kr. 490 000,-. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.<br><br>Generell informasjon: <br><br>Attester/vitnemål registreres i portalen eller ettersendes pr. post innen søknadsfristen. Innsendte dokumenter vil ikke bli returnert. Søkere som blir innkalt til intervju, bes ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål.<br><br>For Landbruksdirektoratet er det et personalpolitisk mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Vi ønsker derfor at alle kvalifiserte kandidater søker, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn.<br><br>Landbruksdirektoratet er også en IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.<br><br>Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Språk

 • Norsk