Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen. Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Prosjektleder/Byggeleder

Utbyggingsprosjekter Øst er ansvarlig for utbyggingen av nye dobbeltspor på Intercity-strekningene på Dovre - og Østfoldbanen og dobbeltspor på Arna - Bergen. Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø, og er i dag ca. 140 medarbeidere. Fellesprosjektet E6-Dovrebanen er ferdigstilt, men det drives fortsatt med sluttføring, og det planlegges og forberedes bygging av dobbeltspor på Venjar – Langset og Kleverud -Sørli (Dovrebanen) samt Sandbukta - Moss - Såstad og Haug – Seut (Østfoldbanen). Flere strekninger står for tur i årene fremover, mot både Hamar, Lillehammer og Halden. På Vestlandet utfører prosjektet Arna–Bergen kapasitetstiltak og driver et ekstra tunnelløp for Ulriken tunnel slik at togfrekvensen kan økes og man får et mer robust togtilbud. Det er behov for en prosjektleder for oppfølging av kontrakten KS02 Tangen – Sørli. Stasjoneringssted vil være Eidsvoll frem til byggestart 2018/2019, deretter Tangen.

Publisert: 07.04.2017
Søknadsfrist: 06.08.2017
 
Stillingsbrøk: Ikke spesifisert
Stillingstype: Fast
Antall stillinger: 1
Ref. nr: 3405131284
 
Arbeidssted: Botshaugtangen 94, Eidsvoll
2080 Eidsvoll

Spørsmål til stillingen?

Ole Jan Rimstad, Rådgiver
(+47) 99 59 30 14

Knut Hauge, Rådgiver
(+47) 93 21 19 72

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for at økonomi, framdrift, kvalitet og HMS for delprosjekt ivaretas
 • Påse at styringssystem, prosjektets egne styrende dokumenter og alt relevant regelverk følges
 • Bidra ved tilbuds- og kontraktsutforming
 • Delta i prekvalifisering og evaluering av totalentreprenøren
 • Sikre en forsvarlig gjennomføring av arbeidene, teknisk, økonomisk og kontraktuelt.
 • Være byggherrens representant i den daglige oppfølging av entreprenøren
 • Bidra til at anleggsområdet blir en trygg arbeidsplass
 • Sørge for tilstrekkelig bemanning og kompetanse innenfor sitt ansvarsområde
 • Ha ansvar for og lede tekniske byggeledere innenfor sin kontrakt
 • Utarbeide rapporter innenfor sitt ansvarsområde, herunder månedsrapporter
 • Bidra i prosjektets ledergruppe

Kvalifikasjoner

 • Minimum 10 års erfaring fra bygg og/eller anleggsledelse hos entreprenør eller byggherre organisasjon
 • God kontraktsforståelse, erfaring fra totalentrepriser.
 • Kjennskap til NTK (Norsk totalkontrakt)
 • Erfaring fra større samferdselsprosjekter (jernbaneutbygging)

Utdanningsnivå

 • Fagskole / Fagbrev (2 år)
 • Høyskole / Universitet

Utdanningsretning

 • Bygg og anlegg

Egenskaper

 • Strukturert
 • God teamleder
 • Tåle å arbeide under press
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst.
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer.
 • Konkurransedyktige betingelser.
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger.
 • Årsbillett på NSBs tog.

Språk

 • Norsk
 • Engelsk

Reiseaktivitet

Noe reisevirksomhet må påregnes